Hur klarar staten sin IT-utveckling när bristen på IT-kompetens är rekordstor?

March 22, 2018

podd_kompetensbrist_.jpgTrots en rekordhög brist på IT-kompetens visar Arbetsgivarverkets senaste konjunkturbarometer på förhållandevis liten påverkan på verksamheterna. En förklaring till detta är att IT-konsulter används i en allt högre grad när det inte går att rekrytera nya medarbetare. Vilka blir då konsekvenserna av allt fler IT-konsulter i de statliga verksamheterna? Och hur styr vi så att användningen av konsulter blir kostnadseffektiv och leder till ökad verksamhetsnytta?

Medverkande

Gäster: Daniel Andersson, utvecklingschef på Pensionsmyndigheten och Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Teknik: Blackbox

00:0000:00

Hur kan vi främja utveckling och innovation i statliga verksamheter?

December 21, 2017

TarjaNevala_Lilly_kervallK_rrman_MalinSundeby_1000x569.png

Utveckling och innovation är en framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare, därför är det viktigt att skapa en trygghet i verksamheten för att våga testa och pröva nytt. I det här avsnittet pratar vi om innovation och vilka utmaningar det innebär för statliga verksamheter.

 

Medverkande

Gäster: Karin Åström, Riksarkivarie på Riksarkivet och Anders Stålsby, förhandlare på Arbetsgivarverket

Samtalsledare: Hedda Mann

Teknik: Sara Nykäsenoja

00:0000:00

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

November 30, 2017

TarjaNevala_Lilly_kervallK_rrman_MalinSundeby_1000x569.pngArbetsmiljöfrågor är en viktig del i verksamhetsutveckling och hälsofrämjande aktiviteter bör gå som en röd tråd genom verksamheten både när det gäller grupp och individnivå. Människor som mår bra både fysiskt och psykiskt presterar bättre. En bra arbetsmiljö ger förutsättningar för både effektivitet och arbetsglädje och relationen är ömsesidig. En effektiv verksamhet bidrar till arbetsglädje och stolthet bland anställda vilket i sin tur bidrar till en bra arbetsmiljö. 

Medverkande

Gäster: Lilie Åkervall Kärrman, HR-strateg på Skatteverket och Tarja Nevala, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

00:0000:00

Dialogen som verktyg

November 9, 2017

Helena Wingemo, HR-chef Ekonomistyrningsverket, Malin Sundeby, samtalsledare och Nikki Vagnér, förhandlare på Arbetsgivarverket.

Dialogen är en viktigt del när det gäller det arbetsgivarpolitiska tänket och många gånger a och o för ett bra ledar- och medarbetarskap. I det här avsnittet får du tips på hur dialogen kan användas som verktyg.

Medverkande

Gäster: Helena Wingemo, HR-chef på Ekonomistyrningsverket, ESV och NIkki Vagnér, förhandlare på Arbetsgivarverket.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

00:0000:00

Innovativa statliga arbetsgivare - hur blir vi det?

October 19, 2017

samira_och_jonas.png

Många pratar om innovation, men olika personer lägger olika saker i ordet. I det här avsnittet försöker vi bena ut begreppet och vad det innebär. Förhoppningsvis kan det också inspirera statliga arbetsgivare att bli mer innovativa.

Medverkande

Gäster: Susanne Nilsson innovationsforskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH och Olle Lundin som leder Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

00:0000:00

Stärka statliga ledare

September 28, 2017

samira_och_jonas.png

 

I statliga arbetsgivares gemensamma strategi för den strategiska arbetsgivarpolitiken står bland annat att arbetsgivare samverkar för att utveckla ledarskapet i verksamheterna. Men hur fungerar samverkan i praktiken och hur får man tydliga arbetsgivarföreträdare? Det är några delar som diskuteras i avsnittet.

Medverkande

Gäster: Åsa Ståhl, HR-specialist på Post- och telestyrelsen och programansvarig för Rörlighet i staten, Anna-Sara Peterson, HR-chef på Länsstyrelsen Jönköping och ansvarig för deras ledarskapsutvecklingsprogram och Annina Kuylenstierna, projektledare på Arbetsgivarverket för projektet Ledare i staten.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

00:0000:00

Arbetsgivarverkets mentorprogram för nyanlända akademiker

September 7, 2017

samira_och_jonas.pngDet här avsnittet handlar om Arbetsgivarverkets mentorprogram som ger statliga myndigheter en möjlighet att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet. Programmet är också ett sätt för nyanlända att lära sig mer om statens verksamhet och utveckla sitt kontaktnät i Sverige

Medverkande

Gäster: Jonas Tidemyr, mentor och ekonom på försvarsdepartementet, Regeringskansliet, Samira Peralak, adept, Lotta Lindgren, personalstrateg Regeringskansliet och Sherlot Jonsson, projektledare för mentorprogrammet.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

00:0000:00

En inkluderande verksamhet

July 5, 2017

LeiliFalsafi__saKrook_MalinSundeby.pngI det här avsnittet fokuserar vi på hur organisationen kan ta tillvara medarbetarnas kompetens och vad som krävs för att man ska kunna skapa en inkluderande kultur. Utifrån pågående utveckling på arbetsmarknaden står arbetsgivare inför ett alltmer diversifierat arbetskraftsutbud både vad det gäller generationsväxling och mångfald. Ett inkluderande ledarskap utifrån verksamhetens behov är en förutsättning för att ta tillvara medarbetarnas förmågor och drivkrafter. Chefer behöver förmåga att anpassa sitt ledarskap utifrån medarbetarnas skilda erfarenheter och kompetenser. 

Medverkande

Gäster: Leili Falsafi, psykolog och rådgivare i mångfaldsfrågor, Åsa Krook, enhetschef på Arbetsgivarverket

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

00:0000:00

Ledarskap och medarbetarskap i samverkan

June 29, 2017

ChristinaYT__saK_.pngSom chef och ledare styr du verksamheten men du leder människor och det gör du i dialog. I det här avsnittet pratar vi om ledarskap och medarbetarskap i samverkan. Ett aktivt medarbetarskap kräver att chefer och ledare är ute i verksamheten och är tydliga med hur målbild och strategi ser ut. Sedan gäller det att de har modet att låta medarbetarna bestämma hur uppgifterna ska lösas.

Medverkande

Gäster: Åsa Kälvegård, rådgivare och Christina Yngvesson Truedsson, ledarutvecklare på Arbetsgivarverket.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

00:0000:00

Styra med värderingar

June 15, 2017

Trafikverket_Dipart_Robert_800x321.pngNästan alla organisationer har en värdegrund med värdeord som ska vara ledord för medarbetare och chefer i deras dagliga arbete. Tyvärr är det många anställda som inte känner till eller inte känner samhörighet med värdegrunden. Vad krävs för att man ska kunna basera verksamheten på tydliga etiska värderingar som påverkar det dagliga praktiska arbetet? Vilka utmaningar finns och hur kan man ta sig an dem för att värderingarna ska bli styrande för verksamheten? Det och mycket mer diskuteras i det här avsnittet av Arbetsgivarpodden. 

Medverkande

Gäster: Mats Hoffman, personalchef Dipart, Niclas Lamberg, HR-direktör Trafikverket och Robert Cloarec före detta huvudsekreterare på Värdegrundsdelegationen.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

00:0000:00